onsdag 11 maj 2016

Flera fördelar med metaforer

Metaforer är en bra hjälp när man ska förklara komplicerade företeelser. Det vet varenda lärare. Men det är inte bara när vi själva ska förklara som metaforer kan komma till nytta. De kan också utnyttjas på andra sätt i undervisningen.

Om elever får förklara fenomen och begrepp genom att använda metaforer kan vi som lärare också få en uppfattning om deras förståelse. Extra tydligt blir det när eleven konstruerar metaforer själv. Det är ju svårt att hitta en träffsäker metafor om man själv inte riktigt har begripit. Elevens val av metafor ger på så sätt en diagnos av förståelsen.

Dessutom kan själva konstruerandet av metaforer bidra till en bättre förståelse. När eleven med språkets hjälp skapar en konkret bild av det abstrakta, kopplas det ämnesmässiga ihop med det vardagliga. Då måste eleven aktivt välja, och välja bort, olika tänkbara alternativ som passar mer eller mindre bra som bild av det som ska förklaras. Och den processen – när eleven provar sig fram, tänker efter och värderar de olika varianterna – kan vara en väg till en djupare förståelse av ämnet.

Att arbeta med språket i skolans alla ämnen kan alltså bidra, inte bara till bättre läs- och skrivfärdigheter, utan också till en ökad ämnesförståelse. Inom ramen för Skolverkets satsning Läslyftet finns två fortbildningsmoduler som särskilt riktar sig till NO-lärare. Genom att läsa, reflektera och utbyta erfarenheter med kolleger kan de här tillsammans utveckla sin undervisning.

Mitt bidrag till Läslyftet har rubriken Skriva och förklara – en väg till ökad förståelse. Liksom modulernas övriga delar innehåller det både teoretiska och praktiska moment om hur elever kan träna på att förklara, bland annat med hjälp av metaforer. Tillsammans innehåller de två modulerna en rad artiklar och övningar som kan inspirera till ett språkutvecklande arbetssätt som också främjar det naturvetenskapliga lärandet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar