tisdag 5 mars 2013

Inspirerande antologi om naturvetenskapens didaktik


Naturvetenskapen finns i olika skepnader i klassrum, läroböcker, styrdokument, forskningslabb och – i naturen. Naturvetenskapen kan vara konkret eller abstrakt, den kan vara språk, estetik eller hållbarhet, ibland också makt. Naturvetenskapen har många sidor, både för den som lär och den som undervisar, något som är påtagligt i den nyutkomna antologin Skola och naturvetenskap, med undertiteln politik, praktik och problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning.


Den forskning som presenteras i antologin spänner över olika ämnen, från generell naturvetenskap till mer avgränsade områden, till exempel syror och baser. Den sträcker sig också över olika nivåer, från de tidiga skolåren till lärarutbildningen. Bland mina egna favoriter finns Carl-Johan Rundgrens kapitel om språk och lärande i molekylärbiologi, där han lyfter fram konflikten mellan naturvetenskapligt språk och vardagsspråk. Han påpekar att naturvetenskapligt fackspråk, när det används av skolelever, inte alltid är ett kvitto på att eleven verkligen har förstått innebörden. I stället behöver eleven få använda ett mer vardagligt språk, och själv hitta metaforer och analogier för att tala och skriva sig till en naturvetenskaplig förståelse. Poängen är alltså att förståelsen gynnas om eleven först får bekanta sig med ämnesinnehållet med hjälp av vardagsspråk, innan den vetenskapliga terminologin förs in. 

Antologins båda redaktörer, Helge Strömdahl och Lena Tibell, är verksamma vid Linköpings universitet och den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik. Övriga sjutton författare är alla doktorer från forskarskolan. Boken ger en utmärkt överblick över aktuell svensk forskning inom naturvetenskapsdidaktik, och i det avslutande kapitlet blickar redaktörerna framåt och pekar på angelägna områden som återstår att utforska. Deras syfte är att stimulera intresset för didaktisk forskning. Och nog lyckas de alltid. När man läser kan man inte bli annat än inspirerad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar